HONDA MOTOR EUROPE LTD
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ČESKÁ REPUBLIKA)

Společnost Honda chrání a respektuje vaše osobní údaje. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů naleznete informace o tom, jak společnost Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845 (“Honda”, “my”, “naše”) zpracovává osobní údaje v souvislosti se zákazníky nebo potenciálními zákazníky značky Honda. V tomto Oznámení se dále dozvíte o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva vznášet námitky proti některým typům zpracování osobních údajů společností Honda. Další podrobnosti o vašich právech a způsobu, jak je uplatnit, naleznete níže v kapitole „Vaše možnosti a práva“.

Dále vám dle našeho uvážení můžeme poskytnout dodatečné informace při získání vašich osobních údajů, pokud to bude účelné k poskytnutí relevantních a včasných informací.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Naše společnost zpracovává následující typy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: např. vaše jméno a příjmení, adresa, tel, číslo, e-mail a další podobné informace.

 • Údaje o vozidle: např. VIN kód vozidla a datum koupě.

 • Finanční informace: např. číslo vašeho účtu a údaje o platbách.

 • Všechny ostatní údaje, které nám poskytnete: např. podpis, fotografie, názory a požadavky.

  Proč vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme

  Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme z následujících důvodů.

 •   Pokud to vyžadují níže uvedené oprávněné zájmy společnosti Honda a v případech, kdy vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy.
  Např. pokud vás požádáme o váš názor nebo vás pozveme k účasti na průzkumu o našich vozidlech, produktech a službách.

 •   V případě, že nám k tomu dáte souhlas.
  Např. souhlas se zasíláním přímého marketingu včetně informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat, a to buď telefonicky, poštou, e-mailem nebo online. Vždy dostanete možnost sez odebírání přímého marketingu odhlásit.

 •   Je-li to nutné k plnění smlouvy mezi vámi a společností Honda.Např. abychom vám mohli zasílat informace o záruce vašeho vozidla.

 •   Je-li to nutné k plnění povinností plynoucích ze zákona.
  Např. pokud vás musíme kontaktovat v souvislosti se stažením produktu z trhu.

 •   Je-li to nutné k ochraně oprávněných zájmů a práv společnosti Honda a v případě, že vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy.

Chráníme své oprávněné obchodní zájmy a zákonná práva. Patří mezi ně mimo jiné využívání osobních údajů za účelem dodržování právních předpisů, regulačních požadavků, auditu, nároků (včetně poskytnutí údajů třetím stranám v souvislosti se soudními spory nebo soudním řízením) a dalších etických, právních a regulatorních požadavků.

Jak vaše osobní údaje sdílíme
(a) SdílenívrámciSkupinyHonda

Vaše osobní údaje sdílíme sostatními členy Skupiny Honda (další informace získáte zde:http://world.honda.com/profile/overview/).

 Honda Motor Ltd (HM): HM, je naše mateřská společnost,

Za výše uvedenými účely budou vaše osobní údaje zpracovávány a používány členy Skupiny Honda se sídlem mimo území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), které nemají obdobné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v EHP. Při sdílení vašich osobních údajův rámci Skupiny Honda využíváme standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí.

(b) Sdílení s autorizovanými prodejci a servisy

Vaše osobní údaje sdílíme s autorizovanými prodejci a servisy na území EHP. Úplný seznam dealerů značky Honda naleznete zde:

Osobní vozy: http://www.honda.cz/cars/dealer-search.htmlMotocykly: http://www.honda…

(c) Sdílení se smluvními dodavateli služeb

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi, které jsou smluvními dodavateli služeb pro členySkupiny Honda a mezi které patří mimo jiné:

 •   IT hosting (současný dodavatel: IBM);

 •   Údržba IT (současný dodavatel: IBM);

 •   Organizace akcí (současný dodavatel: Praguebest S.R.O.);

 •   Zákaznický marketing (současní dodavatelé: Emarsys eMarketing Systems AG, AT, Reichl und

  Partner eMarketing Gesellschaft m.b.H., AT, MIT e-solution GmbH);

 •   Dodavatel CRM (současný dodavatel: Microsoft);

 •   Řízení reklamací (současný dodavatel: Concentrix Services Ltd);

 •   Obesílání svolávacích akcí (současný dodavatel: MARTEN s.r.o.)

 •   Průzkum spokojenosti zákazníků značky Honda (současný dodavatel: InMoment, Inc);

 •   Asistenční služba (současný dodavatel: Europ Assistance S.R.O.); a

 •   Systém řízení smluv s prodejci (současný dodavatel: Snap-on).

  Kromě výše uvedených případů budeme vaše osobní údaje sdílet i s organizacemi mimo územíEHP. Využíváme k tomu standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí. Vaše osobní údaje dále můžeme sdílet s organizacemi se sídlem ve Spojených státech, které se přihlásily k dodržování zásad systému EU-US Privacy Shield (štít soukromí), nebokteré mají závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů nastavená dle požadavků evropských úřadů odpovědných za jejich ochranu. Máte-li zájem o další informace, včetně kopií dokumentů, které slouží k ochraně vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, způsobem uvedeným v kapitole „Naše kontaktní údaje“ níže.

(d) Sdílení s dalšími organizacemi

 •   Sdílení s třetími stranami je možné v případě, že máme povinnost vaše osobní údajeposkytnout v zájmu dodržování právních předpisů, nebo v případě, že je to dle našeho přesvědčení nutné kochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Honda, našich zákazníků a dalších osob.

 •   Sdílení se státními úřady a/nebo orgány činnými v trestním řízení je možné v případě, že ho vyžaduje zákon, či v případě, že je nutné k ochraně oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.

 •   Sdílení s potenciálními nebo skutečnými kupci v případě, že společnost Honda nebo některáz jejích dceřiných společností prodá svůj obchodní majetek, jehož součástí jsou vaše osobní údaje.

  Vaše možnosti a práva

 1. (a)  Obecně o vašich právech a možnostech

  •   Máte právo společnost Honda požádat o kopii vašich osobních údajů; požádat o opravu,

   výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů; a získat své osobní údaje ve

   strukturovaném, strojově čitelném formátu.

  •   V některých případech můžete vnést námitky proti zpracování vašich osobních údajů

   (především v případech, kdy zpracování údajů není nutné k plnění smluvních nebo

   zákonných povinností).

  •   Pokud jsme od vás získali souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli

   odvolat. Pokud se rozhodnete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Honda

   odvolat, nebude mít tento krok vliv na zpracování, které již bylo do té doby provedeno. Tato práva mohou být omezena, např. v případě, že by splněním vašeho požadavku došlok odhalení osobních údajů jiné osoby, nebo v případě, že nás požádáte o vymazání údajů, které musíme archivovat v souladu se zákonem, nebo u kterých máme silný oprávněný zájem na jejicharchivaci.

 2. (b)  Vaše práva a možnosti v souvislosti s přímým marketingem
  Společnost Honda vám při získání vašich osobních údajů umožní udělit souhlas s použitím vašich kontaktních údajů pro účely přímého marketingu.

  Pokud si nepřejete, abychom vám přímý marketing zasílali nebo abychom vaše osobní údaje používali k profilování pro potřeby přímého marketingu nebo abychom vaše údaje za účelem přímého marketingu sdíleli s třetími stranami, můžete své přání v tomto směru vyjádřit několika způsoby:

  • Na email s přímým marketingem odpovíte klinutím na odkaz „odhlásit“;

  • Změnou nastavení soukromí v aplikaci (pokud toto nastavení aplikace má);

  • Můžete nás kontaktovat na níže uvedené kontaktní adrese nebo zaslat dopis Správci databáze, společnosti Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 24267 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka75845; nebo

 • Můžete nám poslat e-mail na: info@honda.cz

 • Můžete nám zavolat na číslo +420 257 100 111.

(c) Vaše právo podat stížnost k dozorovému úřadu
Dále máte právo podat stížnost k úřadu odpovědnému za ochranu osobních údajů. Tímto úřademje v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. Stížnost můžete podat k úřadu s působností v místě vašeho bydliště, v místě,kde pracujete, nebo v místě, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Archivace údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k zajištění oprávněných zájmů společnostiHonda v souladu s příslušnými právními předpisy nebo po dobu nutnou k dodání vámi vyžádané služby nebo po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností. Po uplynutí archivační lhůty podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů nebo k jejich převedení do formy, ve které vás již nebude možnéidentifikovat.

Aktualizace Oznámení

Toto Oznámení může být pravidelně aktualizováno. S každou aktualizací dojde ke změně data uvedeného v záhlaví tohoto Oznámení. Doporučujeme, abyste sledovali změny tohoto Oznámení v Online obsahu společnosti Honda. V některých případech vás také můžeme aktivně upozornit na konkrétní využití vašich osobních údajů nebo na zásadní změny tohoto Oznámení v souladu s příslušnými právními předpisy.

Naše kontaktní údaje

Společnost Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, sesídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845 je správcem osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků značky Honda zpracovávaných dle tohoto Oznámení.

Máte-li k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@honda.cz .